Chính sách bảo mật

Chính sách bán hàng

Chính sách bảo mật

  • Mục đích thu thập thông tin:

 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website phn.com.vn. Đây là các thông tin mà PHƯỢNG HOÀNG NGÂN cần khách hàng cung cấp khi sử dụng dịch vụ và chúng tôi sử dụng nhằm liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

 

  • Phạm vi sử dụng thông tin:

Website từ phn.com.vn sử dụng thông tin khách hàng để:

Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng

Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và phn.com.vn

Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại phn.com.vn

Phn.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

  • Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu huỷ bỏ từ khách hàng. Trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của phn.com.vn

  • Cam kết bảo mật thông tin khách hàng:

Thông tin cá nhân của khách hàng trên phn.com.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của phn.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác, phn.com.vn cam kết:

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, phn.com.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm những hoá đơn chứng từ số hoá tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn của phn.com.vn

 

Hotline